V skladu z 58. členom Zakona o pacientovih pravicah (Ur.l.RS, št. 15/08) vas obveščamo, da je za sprejemanje in obravnavo zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic (v nadaljevanju prva zahteva) imenovana pristojna oseba:

– Ime in priimek: Iršič Matic, TZN

– Telefon: (03) 710 00 60 – Delovno mesto: Zdravstveni tehnik – vodja medicine dela

– Poklic: Tehnik zdravstvene nege

– Ustanova: Medicina dela Krumpak d.o.o.

za domnevno neustreznega odnosa zdravstvenih delavcev, zdravstvenih sodelavcev, oziroma v 30 dneh po končani zdravstveni oskrbi, v kolikor gre za domnevno neustrezno ravnanje. Pacient lahko vloži prvo zahtevo v treh mesecih po preteku rokov iz prejšnjih stavkov, če je kršitev izvedel kasneje oziroma če so se posledice kršitve pokazale kasneje.

Prva zahteva se vloži pri pristojni osebi izvajalca ali neposredno pri zasebnem zdravniku posamezniku (60. člen Zakona o pacientovih pravicah). Prva zahteva, ki se poda pisno ali ustno na zapisnik, vsebuje zlasti:

– osebno ime, naslov prebivališča in kontaktne podatke pacienta,

– opis domnevne kršitve pacientovih pravic,

– podatke o udeleženih zdravstvenih delavcih oz. zdravstvenih sodelavcih,

– podatke o morebitnih drugih udeleženih osebah,

– čas in kraj domnevne kršitve pacientovih pravic, – morebitne posledice domnevne kršitve pacientovih pravic in – morebitni predlog za rešitev spora.

Pacient prejme izvod zapisnika vložene ustne zahteve. Če se iz pisne zahteve ne da razbrati, kdo jo je vložil ali če je zahteva žaljiva ali prepozna, se zahteve ne obravnava. O tem se naredi pisni zaznamek, ki se ga pošlje pacientu, če je znan. Če pisna zahteva ne vsebuje sestavin, potrebnih za obravnavo, pristojna oseba pacienta pozove, da zahtevo v določenem roku dopolni. Če pacient zahteve v roku ne dopolni, se šteje, da je zahtevo umaknil, na kar se pacienta v pozivu za dopolnitev zahteve pacienta opozori.

Pacient ima v skladu z 49. členom Zakona o pacientovih pravicah možnost, da pooblasti zastopnika pacientovih pravic, ki mu daje osnovne informacije, nudi strokovno pomoč in daje konkretne usmeritve pri uveljavljanju pravic s področja zdravstvenega varstva, zdravstvenega zavarovanja in izvajanja zdravstvene dejavnosti.

 

CELJE

 

  1. Cvetka Jurak

Nacionalnega inštituta za javno zdravje,

Območna enota Celje Ipavčeva ulica 18

3000 Celje

Tel.št.: 03/42 51 161 in 031 660 770

E-pošta: cvetka.jurak@nijz.si

 

Uradne ure:

Ponedeljek od 12:00 do 18:00

Torek od 07:00 do 13:00

  1. Olga Petrak

Prostori Nacionalnega inštituta za javno zdravje,

Območna enota Celje

Ipavčeva ulica 18

3000 Celje

Tel.št.: 03/42 51 161

E-pošta: olga.petrak@nijz.si

 

Uradne ure:

Sreda od 12:00 do 18:00

Petek od 07:30 do 13:30

 

Naročanje od ponedeljka do petka od 7:00 do 15:00 na tel. št.: 03/42 51 200.

Zastopniki pacientovih pravic so dostopni na spletnih straneh Ministrstva za zdravje RS.